Adatvédelmi irányelvek és sütik kezelése

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

 Kosztolányiné Decsi Nikolett EV.

 Székhely: 2500 Esztergom, Babits Mihály út 14.

 Nyilvántartási szám: 11120296

 Webhely: www.decsipanzio.hu

 E-mail cím: info@decsipanzio.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely:

www.decsipanzio.hu

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

 

2. A MAGYAR JOG KIKÖTÉSE, JELEN TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

 

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban az

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

– információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.), rendelkezései alapján kezeli.

 2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.

 3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. 3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez. 

4. ADATKEZELÉS AZ ÉRINTETT TOVÁBBI KÜLÖN HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL, ILLETVE A

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁT KÖVETŐEN

4.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő.

4.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben: 

– az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

– az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

– az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

– az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

4.3. A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben – kötelező jelleggel – elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése alapján Adatkezelő megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

4.4. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót oly módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.

4.5. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat tartalmazó 6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el.

A vélemény a következő linken olvasható: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2

 5. AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYON ALAPULÓ TOVÁBBI LEHETSÉGES JOGALAPJAI

5.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével, továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.

5.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül kezelheti akkor is, ha az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben – kötelező jelleggel – elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet a jelen tájékoztató 4.3. – 4.5. pontjaiban írtak szerint.

5.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá Felhasználót. 

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés további szabályait a „Tájékoztató a „sütik” alkalmazásáról” című dokumentum és jelen tájékoztató 6. számú fejezete határozza meg.)

 Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

 6. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ

KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a. A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez.

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti. A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

– Felhasználó által használt eszköz IP címe.

A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:

– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

– a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága

– mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó

 – a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan)

– webhely böngészése kezdésének időpontja

– a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja

– a webhely böngészésének időtartama.

6.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról. 

Ezen belül:

– Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem kapcsolhatók személyhez:

– A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő.

– Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.

– A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Az anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá. Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (Facebook-gomb, Facebook-megosztás gomb, Facebook-like gomb) a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér.

 A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez. A Facebook Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Facebook Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az „Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben írtakat). A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban. Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) szolgáltató Facebook Inc. által is hozzáférhető webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.  

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listákon, anonim módon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

6.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a Facebook Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a „Tájékoztató a „sütik” alkalmazásáról” feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook Inc. https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a Facebook Inc. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

 7. ÜZENET FOGADÁSÁHOZ ÉS MEGVÁLASZOLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az e-mail üzenetet is) esetlegesen közölt további adatait érinti.

Az adatok köre:

– vezetéknév

– keresztnév

 – e-mail cím

– telefonszám.

A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

7.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

– üzenetküldés az üzenetküldő felületen („Kapcsolat” oldal),

– e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),

– a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 48 órán belül teljesít,

– Felhasználó komplexebb igényét tartalmazó üzenete esetén az igényének telefonon történő megválaszolása.

7.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve azi igény teljesítésével törli Adatkezelő az adatokat.

7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig. 

8. ADATKEZELÉSI LISTÁK

 8.1. Információtechnológiai adatkezeléshez kapcsolódó listák: a Felhasználók – 6. pontban felsorolt – böngészési szokásaira utaló adatait tartalmazó anonim listák, illetve a böngészés ideje alatt az aktuálisan böngésző Felhasználók eszközeinek IP-címeit nyilvántartó ideiglenes lista, kizárólag Adatkezelő információs rendszerében vezetve. Utóbbi listán csak a böngészés idejének végéig történik adatkezelés. (A többi adat Felhasználó eszközén kerül tárolásra, azokról Adatkezelő saját birtokában listát nem vezet.)

8.2. Üzenetváltáshoz vezetett lista: a webhelyen található elérhetőség használatával üzenetet küldő felhasználók – 7. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista, mely a folyamatban lévő információcserével érintettek adatait tartalmazza, kizárólag az információcsere időtartamáig. Az információcsere végeztével az érintett adatai törlésre kerülnek a listáról.

8.3. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8.4. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén – az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8.5. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint – külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat.

 9. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 9.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az érintett Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig illetve az érintett Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli.

9.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, törlési kérelem teljesítéséig, a vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is és teljes körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a fentebb vázolt tiltakozását vagy kérelmeit megküldheti e-mail útján is bármikor, az info@decsipanzio.hu e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a webhely használatával összefüggésben Adatkezelőnek megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását.

 10. ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

 10.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat.

 11. ADATOK TÖRLÉSE, AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA

 11.1. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek Felhasználó ezen irányú kérelmének beérkezését követő 10 munkanapon belül, beleértve a már átadott adatok új adatkezelőnél történő törlését is (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki).

11.2. Törlés helyett Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

11.3. Továbbá Adatkezelő törli a személyes adatot, ha

– kezelése jogellenes,

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 12. ADATTOVÁBBÍTÁS

 12.1. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

12.2. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

12.3. Adatkezelő az adattovábbításokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 13. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

13.1. Informatikai adatfeldolgozás

13.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

13.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe Intelliweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Rövidített név: Intelliweb Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-072195

Székhely: 7627 Pécs, Wass Albert utca 23.

Postacím: 7634 Pécs, Magyarürögi út 33/1.

E-mail: info@intelliweb.hu

Webhely: www.intelliweb.hu

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.1.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő – a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása mellett – adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan – fenti fejezetekben meghatározottak szerint bármelyik hozzájárulási módon – megadott hozzájárulásával önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez. 13.1.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti. 

13.1.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett

működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és az

azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló

adatkezelés útján.

13.1.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes

adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett

adatkezelési időtartamokkal.

13.1.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett

üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

13.2. Sütik alkalmazásával kapcsolatos adatfeldolgozás

13.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a

webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

13.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

GOOGLE INC.

Rövidített név: GOOGLE INC.

Cégjegyzékszám: 20031277465

Adószám: 20031277465

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US

Telephely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US

Postacím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US

Telefon: –

E-mail: nem elérhető

Webhely: https://www.google.hu/

gazdasági társaságot, mint az online látogatáselemző eszközök szolgáltatóját (a

továbbiakban: Adatfeldolgozó).

13.2.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja

szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő – a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása

mellett – adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató

megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan – 6. fejezetben

meghatározott módon – megadott hozzájárulásával a megfelelő tájékoztatás mellett önként

hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

 

13.2.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a

jelen tájékoztató 6. fejezetében megjelölt adatokat érinti.

13.2.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett

működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és az

azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló

adatkezelés útján, valamint a 6. fejezetben megjelölt külső szolgáltatók eszközeinek

használatával a webhely látogatási adatainak mérése, látogatáselemzés lehetővé tétele

Adatkezelő számára.

13.2.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztató 6. fejezetében írt

adatkezelési időtartamokkal.

13.2.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett

üzemeltetéséhez és a webhely látogatási adatainak méréséhez, látogatáselemzéshez

szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

13.3. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

13.4. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

13.5. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz

igénybe.

 

o 14. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

14.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó

általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által

feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az

Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az

esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására

megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az

adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan

késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül

megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes

adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől

 

számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az adatkezelő az

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 15. fejezet szerint).

14.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,

általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,

melynek a személyes adatok a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul

 b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult

arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti

közvetlen továbbítását.

14.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított

egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra,

hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő

– kiegészítését.

14.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes

adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az

Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes

adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az

adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtiltsa név- és

lakcímadatainak, elérhetőségeinek üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen

 

üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, a

hírlevelek küldésére történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását, továbbá

kérje személyes adatainak egyéb korlátozását, az Adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy

meghatározott célú listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy

részére átadott adatokat is. Adatkezelő a törlést a kérelem beérkezését követő 10

munkanapon belül végrehajtja, majd további 15 napon belül írásban tájékoztatja az

érintett Felhasználót kérésének teljesítéséről.

14.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes adatot törli,

ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy

más módón kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő

adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi

az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,

hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a

szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve

másodpéldányának törlését.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá

mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés

mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A

Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

14.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos

okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése

ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az

adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja,

hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

15. FELHASZNÁLÓ KÉRELMEINEK TELJESÍTÉSE

 

15.1. A 14. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja

Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –

különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy

tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív

költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

15.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől

számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott

intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a

kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a

Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a

tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt

másként kéri.

15.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán,

késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül

tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett

Felhasználó panaszt nyújthat be a 17. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott

írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

15.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti

kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges,

 

mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek

megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével

kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez

szükséges információk nyújtását kérheti.

Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban feltüntetett címére, e-mailben

az info@decsipanzio.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő

csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott

nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a

kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést

követő első munkanapot kell tekinteni.

 

16. ADATVÉDELEM, ADATBIZTONSÁG

 

16.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az

adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási

szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok

érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó

hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

16.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások

feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől

fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

16.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése

érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és

ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

16.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt

használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a

fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített,

adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez

Adatkezelő meghatározott – jelen webhelyen folytatott tevékenységének folytatásában

feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok

 

védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes

kezelése.

 

17. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

17.1. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

V. törvény, a GDPR és az Infotv. alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per

elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

TÁJÉKOZTATÓ A „SÜTIK” ALKALMAZÁSÁRÓL

1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet
Kosztolányiné Decsi Nikolett EV.
Székhely: 2500 Esztergom, Babits Mihály út 14.
Nyilvántartási szám: 11120296
Webhely: www.decsipanzio.hu
E-mail cím: info@decsipanzio.hu
(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.
Jelen webhely:
www.decsipanzio.hu internetcímen elérhető webhely.
Tájékoztatjuk, hogy jelen webhely (a továbbiakban: webhely) szolgáltatásai színvonalának emelése, a webhely felhasználásának megkönnyítése (lehetővé teszi a felhasználó számára a
könnyebb kommunikációt és interakciót webhelyünkkel), illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „süti”-ket, idegen szóval „cookie”-kat használ.
A cookie egy olyan kis adategyüttes (változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag), amelyet az Ön által böngészett webhely szervere küld az Ön eszközére. A süti az Ön
számítógépének, telefonjának vagy táblagépének böngészőprogramjában eltárolódik, majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvashatja. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni,
csak amely azt elhelyezte. A cookie-k tájékoztatnak bennünket a látogatók webhely használatával kapcsolatos szokásairól. A cookie-kat az Adatkezelő adminisztratív célokra
kívánja felhasználni; így a webhely látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére; a webhelyen belül korábban megnyitott oldalak megjegyzésével. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-
mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére
alkalmasak. Ha nem kívánja elfogadni a webhelyen a cookie-k használatát, akkor az Ön által használt webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa

Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

2. A SÜTIK JÓVÁHAGYÁSA
A webhelyünk látogatására használt eszközén (számítógépén, telefonján vagy táblagépén) helyezünk el sütiket. Webhelyünk böngészésének megkezdésekor, a főoldal betöltődésekor
felugró ablakban figyelmeztetjük Önt erre. Amennyiben a sütikre vonatkozó előugró ablak megjelenése után tovább böngészi a webhelyünket, hozzájárul a sütik elhelyezéséhez a
számítógépén, telefonján vagy táblagépén a jelen szabályzatban leírt módon és célokra. Amennyiben nem szeretné a webhelyünkhöz kapcsolt sütik elhelyezését számítógépén,
telefonján vagy táblagépén, ne használja a webhelyünket. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a sütijeink használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a sütiket az
internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés
élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.

3. A SÜTIK BEÁLLÍTÁSAINAK KEZELÉSE
A sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy
visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő
hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben: Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.
Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

4. A SÜTIK TÍPUSAI
A sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes – ún. ideiglenes vagy munkamenet sütik (session cookie) –, vagy állandó – mentett (persistent cookie) – sütik és megkülönböztetjük
az első féltől (belső), illetve a harmadik féltől származó (külső) sütiket. Az alábbiakban olvashatja, mit jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt
sütiket, illetve azt, hogy miért használjuk őket.

5. A BÖNGÉSZÉS IDEJE ALATT ÉRVÉNYES SÜTIK
A böngészési munkamenet idején érvényes sütik lehetővé teszik, hogy a webhelyünkre tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a
böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy egy webhely számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes
meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie (pl.egy űrlap kitöltése). Az oldal böngészésének végezetével, illetve a böngésző bezárásával az
ilyen sütik automatikusan törlődnek az eszközéről.

6. ÁLLANDÓ SÜTIK
Az állandó sütik olyan sütik, amelyek egy adott ideig (érvényességi idejük napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra) „állandóak” maradnak a számítógépén,
miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak vagy műveleteinek a felidézését a webhelyre tett későbbi látogatás során is (pl. alkalmazásukkal az
adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható). Az érvényességi idő lejártáig a mentett sütik az Ön eszközén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta
előtt Ön törölheti ezeket.

7. A WEBHELY ÜZEMELTETŐJÉTŐL (ELSŐ FÉLTŐL) SZÁRMAZÓ SÜTIK
A böngészett webhely szerveréről érkező sütik. Jelen esetben Adatkezelő által üzemeltetett webhelyet tároló szerverről érkező sütikről van szó, melyek tulajdonságait, működését
fentebb részleteztük. Ezek az Ön eszközének IP-címét, a webhely használata során meglátogatott oldalakat jegyzik meg. Ezzel tesszük lehetővé, hogy Önnek a webhely
használata során ne kelljen rendszeresen – egy-egy újabb oldal megnyitásakor, vagy a webhely elhagyását követő visszatéréskor – újra folyamatokat ismételnie, ugyanazon lapok
megnyitásával.
Ezek a sütik úgynevezett munkamenet sütik, tehát a böngészés ideje alatt érvényesek. Ez azt jelenti, hogy ha valaki böngészni kezdi a webhelyet, akkor a süti aktiválódik, majd a felhasználó
utolsó aktivitását követően legfeljebb 15 percig él.

8. A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SÜTIK
A harmadik féltől származó sütik nem az Adatkezelőtől illetve a webhelyet tároló szerverről érkeznek. Ezeket a sütiket a számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása
során, az alábbiak szerint.

9. GOOGLE SÜTIK
A Google Analytics© fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról (,mint a webhelyet
látogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók települése – honnan böngészik a felhasználó –, honnan – mely más webhelyről – „érkezik” a felhasználó, a használt böngészője,
operációs rendszere, internet szolgáltatója és az általa éppen használt monitor felbontása, az oldal böngészésének ideje, mikor hagyta el az oldalt). Ezeket az információkat statisztikák
készítésére és a webhely további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek
beállításra.
Ezen anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google
Inc. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz
IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján az az alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott
reklámokat az adott eszközre. További információért látogassa meg a következő oldalakat:
https://www.google.com/analytics
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu

A Google Analytics© sütik úgynevezett állandó sütik, tárolásuk maximálisan két évig tart, de ez a gyakorlatban – sütik típusától függően – 2 óra és hat hónap közötti időtartam.
Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését és törlését, látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org oldalt. A Google Analytics által
végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.

10. FACEBOOK SÜTIK
Adatkezelő közösségi oldalának elérését, illetve jelen webhely közösségi oldalon való megosztását és kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így
ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025,USA) is hozzáfér. A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén továbbá hozzáfér a fentebb írt,
webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. Ezen adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de
legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője
beállításaiban. A Facebook Inc. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Inc. az anonim adatok és
a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján az az alapján feltárható érdeklődési kört, majd így
juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. Fentiekről bővebben tájékozódhat a Facebook Inc. https://developers.facebook.com/product oldalán.

11. NAPLÓFÁJL BEJEGYZÉSEK
Adatkezelő webhelyét üzemeltető technikai háttér naplóbejegyzéseket használ. A naplóbejegyzésekben eltárolásra kerülhet az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa,
az internet szolgáltató, dátum/idő bélyegző, hivatkozó és kilépő oldalak címe, a kattintások száma a látogatás alatt. Erre azért kerül sor, hogy működési hiba esetén vissza tudjuk keresni
a hiba körülményeit, ezzel biztonságosabbá tehessük a böngészést a jövőben. Könnyebbé teszi számunkra a webhely kezelését és adminisztrációját. Az adatok anonim módon kerülnek tárolásra. Amennyiben az ilyen eszközzel történő adatkezeléshez nem járul hozzá, kérjük, ne
használja webhelyünket. A jelen tájékoztató az információtechnológiai adatkezelés módjára vonatkozóan tartalmaz információkat. A webhely ilyen jellegű, illetve más személyes adatokat érintő adatkezelésére
vonatkozó további konkrét információkért kérjük, olvassa el az „Adatkezelési tájékoztató” című dokumentumot.